Daugiabučių administravimas

Naujienos: Kvietimas teikti paraiškas Savivaldybės paramai, remontuojant daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus.   Daugiau

Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti. Administratorius veikia pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus nuostatus.

Daugiabučių administravimo darbų aprašymas pagal administravimo nuostatus:

1. Daugiabučių namų vadyba

Bendro naudojimo objektų aprašo sudarymas, paskelbimas gyventojams, papildymas, pakeitimas. Pastebėtų defektų, galimų avarinių situacijų ir kitų gedimų fiksavimas atitinkamuose dokumentuose, numatant priemones jų šalinimui. Namo būklės įvertinimas ir jos atitikimo privalomųjų reikalavimų visumai nustatymas pagal nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų rezultatus. Remonto ar rekonstravimo darbų techninės priežiūros vykdymas, remonto darbų kontrolė ir darbų priėmimas. Dalyvavimas viešuose aptarimuose, susirinkimuose su gyventojais,  gyventojų susirinkimų protokolų vedimas, jų saugojimas, kitų komisijų darbo organizavimas. Balsavimo, apklausų raštu organizavimas. Veiklos rezultatų apibendrinimas. Metinių ir ilgalaikių remonto ar kitokio tvarkymo darbų ir lėšų poreikio planų sudarymas, viešas skelbimas patalpų savininkams. Rangos darbų konkursų organizavimas, vadovaujantis paslaugų kainų ir kokybės kriterijais, sutarčių remontui ar rekonstrukcijai sudarymas.

2. Įmokų surinkimas ir sąskaitų paruošimas

Mėnesinių įmokų patalpų savininkams paskaičiavimas ir paskirstymas, sąskaitų–pranešimų spausdinimas, butų ir kitų patalpų apskaitos tvarkymas. Pažymų, ataskaitų butų savininkams rengimas, išdavimas. Informacijos teikimas. 

3. Skolų administravimas

Prevencinis darbas su skolininkais, ieškinių rengimas, skolų išdėstymas susitartam laikotarpiui, kontrolė, atstovavimas teismuose ir t.t..

4. Dispečerinės tarnybos

Dispečerių darbo sąnaudos, susijusios su daugiabučių namų administravimu.