Apie mus

Duomenų apsauga

KLIENTŲ INFORMAVIMO PRANEŠIMAS
 
UAB „Nemėžio komunalininkas" tvarko Jūsų asmens duomenis. Šiame pranešime rasite informaciją apie tai, kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko saugome ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.
Atsižvelgiant į pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje, kuriuos numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, įsigaliojęs 2018 m. gegužės 25 d., norime Jus informuoti, kad UAB „Nemėžio komunalininkas" savo klientų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
 • siekdama sudaryti ir vykdyti sutartis.
 • siekdama teikti klientų aptarnavimo paslaugas;
 • skolų administravimo tikslais;
 • atsiskaitymų administravimo;
 • skundų, prašymų nagrinėjimui;
 • informavimo ir komunikacijos;
Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome, nes mus tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai, sutartis su Jumis arba Jūsų duomenis tvarkome mūsų ar trečiosios šalies teisėto intereso teisiniu pagrindu, pavyzdžiui, siekdami įmonės kaštų optimizavimo ar viešųjų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo tikslu. Jūsų duomenys nebus tvarkomi teisėtų interesų teisiniu pagrindu, jeigu Jūsų interesai, teisės ir laisvės bus viršesni.
Bendrovė tvarko šiuos duomenis:
 • asmens tapatybės duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą;
 • kontaktinius duomenis: adresą, el. pašto adresą, telefono numerį ir kt.;
 • duomenis, susijusius su paslaugų teikimu: sutarties numerį, mokėtojo kodą, informacijos siuntimo adresą, skaitiklių numerius ir rodmenis, sąskaitų, priskaitymų ir apmokėjimų duomenis (mokėjimo data, mokėjimo suma, likusi nepadengta suma, permoka, apmokėjimo būdas, mokėjimų istorija, e. sąskaitų duomenys ir kt.), duomenis apie įsiskolinimą bei skolos padengimą, informaciją apie teikiamas paslaugas, informacija apie nekilnojamojo turto savininkus ir su turtu susijusias sudarytas nuomos sutartis, įgaliotų asmenų duomenys ir kt.;
 • duomenis, gaunamus vykdant teisės aktų reikalavimus (tik vartotojų, kurie gavo piniginę socialinę paramą): bendrai gyvenančių asmenų skaičių ir jų pajamas, vidutines vieno asmens pajamas per mėnesį, gyvenamąją vietą deklaravusių arba nuomojančių asmenų, taip pat pensininkų ar neįgalumo pažymėjimą turinčių asmenų skaičių, prašymo skirti piniginę paramą identifikacinį kodą, taip pat šių duomenų pagrindu apskaičiuotų ir pritaikytų kompensacijų sumas (kompensacijos dydis, data, terminas);
 • duomenis dėl kreipimosi į teismą (dėl skolos priteisimo, kreditorinio reikalavimo patvirtinimo ir kt.), teismo sprendimo datą, numerį, priteistos skolos dydį, duomenis apie vykdomus antstolio išieškojimo veiksmus;
 • asmenų, skambinančių arba kuriems skambinama dėl Bendrovės teikiamų paslaugų, pokalbio datą, laiką, trukmę, telefono numerį iš kurio skambinta, asmens vardą ir pavardę, kitą informaciją, kurią asmuo suteikia;
 • asmenų, patenkančių į vaizdo stebėjimo perimetrą, vaizdo duomenis;
 • kiti duomenys, kuriuos Bendrovė tvarko vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais.
Bendrovė asmens duomenis gauna:
 • tiesiogiai iš duomenų subjektų (Jūsų);
 • įstatymų numatytais atvejais – iš trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, apylinkės ir apygardos teismų (teismo sprendimo data, numeris, priteistos skolos dydis), antstolio (apie vykdomus antstolio išieškojimo veiksmus);
 • iš trečiųjų šalių, vadovaujantis pasirašytomis sutartimis, pvz.: iš Vilniaus rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus (pažyma apie teisę į kompensaciją – vardas, pavardė, vidutinės mėnesinės pajamos, kompensacijos dydis, kartu gyvenančių asmenų skaičius, data, terminas), duomenys gaunami vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu.
Informuojame, kad Jūs turite šias teises:
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
 • tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • tam tikrais atvejais, teisę į duomenų sunaikinimą (teisė sunaikinti);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
 • kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo teisiniu pagrindu, teisę nesutikti arba bet kada atšaukti savo duotą sutikimą.
Patvirtiname, kad UAB „Nemėžio komunalininkas" duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. 
UAB „Nemėžio komunalininkas" teikia Jūsų duomenis kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai. Kitais atvejais, UAB „Nemėžio komunalininkas " gali perduoti Jūsų asmens duomenis tik atidžiai įvertinusi duomenų teikimo pagrindą ir tik užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.
Mes turime teisę duomenų tvarkymo veiksmams (pvz.: sąskaitų išrašymo, apmokėjimo, skolų administravimo ar kitiems) pasitelkti duomenų tvarkytojus. Duomenų tvarkytojai atlieka duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jiems pavestus rašytine sutartimi arba atskiru nurodymu, išskyrus atvejus, kai įstatymai ir kiti teisės aktai nustato kitaip. Jūsų asmens duomenys yra perduodami šiems duomenų tvarkytojams: UAB „Vilniaus vandenys", UAB „Sergel", UAB „Sollo", UAB „EMA“, UAB „Viena sąskaita“, AB „Lietuvos paštas“, AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“. Duomenų tvarkytojai tvarkys Jūsų asmens duomenis tik pagal rašytinius mūsų nurodymus ir negalės Jūsų asmens duomenų panaudoti kitais tikslais, kaip tik paslaugų teikimo mums tikslu.
Duomenys apie skolininką ir skolą gali būti teikiami skolų išieškojimo įmonėms, teismams ir antstoliams Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka vadovaujantis mūsų Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), siekiant priteisti ir išieškoti įsiskolinimą už suteiktas paslaugas. Tais atvejais, kai sudaromos paslaugų sutartys su socialinio būsto nuomininkais, asmens duomenys apie įsiskolinimą už paslaugas (vardas, pavardė, kliento kodas, adresas, skolos dydis, terminai, delspinigiai, taip pat kita su įsiskolinimu susijusi informacija) teikiami socialinio būsto savininkui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijai.
Asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatomas pagal susijusių Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Jūsų asmens duomenys tvarkomi paslaugų teikimo metu ir 5 metus po paslaugų teikimo, išskyrus atvejus, kai teisės aktai ar UAB „Nemėžio komunalininkas" asmens duomenų tvarkymo taisyklės numato kitokius tvarkymo terminus.
Šis informavimo pranešimas peržiūrimas ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus.
Mes galime pakeisti šio pranešimo turinį bet kuriuo metu savo nuožiūra arba jeigu to reikalauja galiojantys teisės aktai.