Atliekų tvarkymas

Komunalinės atliekos Vilniaus rajone tvarkomos vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis Vilniaus rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, atliekų tvarkymo ir transportavimo sutartimi ir kitais LR atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

Komunalinių atliekų rūšis      Apibūdinimas     Kaip ir kur galima mesti
Mišrios komunalinės atliekos  Likusios po rūšiavimo komunalinės atliekos.

Surenkamos buitinių atliekų konteineriais pagal nustatytą grafiką. Į buitinių atliekų konteinerį draudžiama pilti žemės gruntą, statybines atliekas, pavojingas, skystas atliekas, degančias ar karštas atliekas (pelenus, šlaką), žaliąsias atliekas.

Antrinės žaliavos  Stiklo, plastiko, popieriaus, kartono ir metalų pakuočių atliekos, tinkamos perdirbti.

 Surenkamos specialiais popieriui ir kartonui, plastikui, stiklui ir metalui skirtais konteineriais arba gyventojai gali patys nemokamai pristatyti į UAB "VAATC" eksploatuojamas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.

Nuo 2017 m. sausio 2 d. Vilniaus rajono gyventojai gali nemokamai gauti individualų pakuočių atliekų rūšiuojamųjų konteinerių komplektą, kurį sudaro vienas 0,12m3 talpos konteineris stiklo pakuočių atliekoms ir vienas 0,24m3 talpos konteineris kitoms pakuočių atliekoms (popieriaus, plastiko, metalo). Konteineriai tuštinami pagal viešai paskelbtą grafiką. Rūšiavimo atmintinė.

Automobilių padangų atliekos Nebetinkamos naudoti automobilių padangos. Priimamos transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto dirbtuvėse arba gyventojai gali patys nemokamai pristatyti į UAB "VAATC" eksploatuojamas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.
 Didžiosios atliekos Stambūs buities apyvokos daiktai (seni baldai ir rakandai).  Surenkamos du kartus per metus apvažiavimo būdu pagal grafiką arba gyventojai patys gali pristatyti į UAB "VAATC" eksploatuojamas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.
 Statybinės atliekos Atliekos, susidarančios statybos, rekonstravimo, remonto ar griovimo metu.  Gyventojai patys gali pristatyti į UAB "VAATC" eksploatuojamas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.
 Biologiškai skaidžios atliekos Virtuvės (maisto) atliekos, žaliosios atliekos (šakos, lapai, nupjauta žaliųjų vejų žolė ir t.t.) ir bet kokios kitos atliekos, kurios gali būti suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu.   Gyventojai gali naudotis savo kompostavimo įrenginiais arba patys nemokamai pristatyti į bioskaidžių atliekų surinkimo aikštelę Pakryžės k., Vilniaus r.
 Buityje susidarančios pavojingos atliekos Galvaniniai elementai, akumuliatoriai, vaistai, buitinės chemijos produktai, lakų, dažų, skiediklių atliekos, cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė, naudoti tepalai, tapelų filtrai ir kitos naftos produktų atliekos, gyvsidabrio turinčios atliekos, pavojingų medžiagų turinčios elektros ir elektroninės įrangos atliekos, kitos buityje susidarančios pavojingos atliekos.

Surenkamos du kartus per metus apvažiavimo būdu pagal grafiką arba gyventojai patys gali pristatyti į UAB "VAATC" eksploatuojamas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. 

Vaistai iš gyventojų surenkami per vaistines, vadovaujantis Farmacinių atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka.

 Buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos  Buityje, taip pat komerciniuose bei pramonės ūkio objektuose, institucijose ir kituose šaltiniuose susidarančios elektros arba elektroninės įrangos atliekos, savo pobūdžiu ar sudėtimi bei kiekiu panašios į buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas.  Nemokamai priimamos elektros ir elektroninės įrangos platintojų, jei vartotojo atiduodamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos yra tos pačios paskirties kaip jo perkama elektros ir elektroninė įranga ir elektros ir lektroninės įrangos atliekų kiekis atitinka perkamos elektros ir elektroninės įrangos kiekį.

Vilniaus rajone esančios UAB "VAATC" eksploatuojamos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės:

1. Vėliučionių k., Šatrininkų sen. 861806547 

2. Grikienių k., Sudervės sen. 868788592

3. Pakryžės k., Sužionių sen. 868695103