Naujienos

GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

UAB „Nemėžio komunalininkas“ informuoja, kad nuo 2023 m. liepos 1 d. vykdo daugiabučių namų butuose ir privačiuose namuose įrengtų šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisų patikrą. Todėl tam, kad išvengti sukčių apgavimo, UAB „Nemėžio komunalininkas“ vykdantys šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisų patikrą darbuotojai su savimi privalo turėti darbo pažymėjimus.
Dėl šalto vandens skaitiklių gedimų arba kitų klausimų galima kreiptis į UAB „Nemėžio komunalininkas“ tel. (0 5) 235 1326 arba el. paštu: info@nkom.lt

***

Kviečiame teikti paraiškas Savivaldybės paramai, remontuojant daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus

 
Vilniaus rajono savivaldybė kviečia nuo 2023 m. kovo 13 d.  iki 2023 m. birželio 30 d. teikti paraiškas daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstrukcijos ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimui gauti.
 
Primename, kad parama teikiama nuo 2017 m. pagal Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašą, kuris reglamentuoja skiriamą iš Savivaldybės biudžeto lėšų paramą daugiabučių namų butų savininkams remontuojant bendrojo naudojimo objektus, pvz.: stogą, sienas, pamatus, statinio inžinerines sistemas (šildymo, vandentiekio) ir t. t. Paraiškos priimamos Savivaldybės interesantų aptarnavimo langelyje arba siunčiamos paštu Vilniaus rajono savivaldybės administracijai. Pareiškėjas bus informuotas apie jo prašymo įtraukimą į bendrą eilę.
 
Pažymėtina, kad darbai atliekami daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bei Savivaldybės lėšomis. Finansavimo prioritetas teikiamas energinį efektyvumą didinančioms priemonėms ir avarinės būklės objektams. Nustatyta maksimaliai leistina finansavimo suma visų atliktų remontų vienam daugiabučiam namui pagal namo naudingą plotą: iki 1000 kv. m. – 20000 Eur, nuo 1000 iki 2000 kv. m. – 30000 Eur, virš 2000 kv. m. – 40000 Eur. Pateiktas paraiškas nagrinės ir savo išvadas dėl finansavimo skyrimo pateiks specialiai sudaryta Komisija.
 
Savivaldybės finansuojama dalis:
 
 • 70 procentų daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų remontui, kai įgyvendinamos energinį efektyvumą didinančios priemonės: stogų remontui ir šiltinimui, fasado sienų, cokolio remontui ir šiltinimui, nuogrindos sutvarkymui, durų ir langų keitimui bendrojo naudojimo patalpose, šildymo sistemos modernizavimui;
  • 50 procentų daugiabučio namo išvardytų bendrojo naudojimo objektų  remontui: nuotekų ir vandentiekio vamzdynų remontui, elektros instaliacijos remontui, lietaus nuotekų sistemos remontui, vėdinimo sistemos sutvarkymui;
  • papildomai 30 procentų daugiabučio namo, dalyvaujančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje (įskaitant mažąją renovaciją), šildymo sistemai modernizuoti.
 
Pareiškėjai, siekiantys gauti paramą turės pateikti šiuos dokumentus:
 
 • nustatytos formos prašymą;
 • dokumentus, patvirtinančius atstovo teisę atstovauti pareiškėjui;
 • prašomų finansuoti darbų ir paslaugų sąmatas, statybos leidimą (jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas), namo techninės priežiūros apžiūros aktą;
 • namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolą su sprendimu dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ar atnaujinimo;
 • nuosavų lėšų turėjimo patvirtinimą (bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pažymą arba banko sąskaitos išrašą).
 
Plačiau apie paramos skyrimo tvarką skaitykite Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos apraše (patvirtintas 2017 m. balandžio 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-187). Aprašą galima rasti Savivaldybės interneto tinklalapyje www.vrsa.lt. Kilus papildomų klausimų, prašome kreiptis į Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistę Ireną Mackel, tel. (8 5) 240 1564, arba  el. paštu irena.mackel@vrsa.lt.  
 
 ***

Daugiabučių namų atnaujinimas/ modernizavimas

SEMINARAI GYVENTOJAMS, juos atstovaujančioms ir vienijančioms organizacijoms

Seminare bus aptariama naujausia aktuali informacija, susijusi su daugiabučių namų atnaujinimu (modernizavimu). Renginio metu bus nagrinėjama statybos, energijos sąnaudų, ekonominio efektyvumo ir teisinio reguliavimo problematika, atsakoma į dalyvių klausimus, diskutuojama.

RENGINYS NEMOKAMAS

Daugiau info čia

 ***

GYVENTOJŲ DĖMESIUI DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKAMŲ SUBSIDIJŲ! čia 

 

 ****

 GYVENTOJŲ  DĖMESIUI!

UAB “Nemėžio komunalininkas” informuoja, kad 2022 m. sausio mėn. 23 -27 darbo dienomis bendrovė nemokamai vykdys nupuoštų eglučių surinkimą. Gyventojai, pagal gyvenamąją vietovę,  turi kreiptis į seniūniją, dėl vietos nurodymo eglučių atnešimui. Eglutės turi būti pristatytos iki 2023 m. sausio 23 d. be papuošalų, vazonų ir žemės.

 

 **** 

 

 Kviečiame pasinaudoti galimybe nemokamai atnaujinti šildymo sistemas  

 Vilniaus rajono savivaldybė kviečia nuo 2022 m. gruodžio 1 d. daugiabučių namų butų savininkus, planuojančius dalyvauti Klimato kaitos programos projekte „Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas („mažoji renovacija“)“, teikti paraiškas dėl šildymo sistemos modernizavimo atliktų rangos darbų kainos dalies, kurios nefinansuos Aplinkos projektų valdymo agentūra, finansavimo gavimo. Savivaldybė padengs butų savininkams tenkančią sumokėti šildymo sistemos remonto dalį.

Savivaldybės parama teikiama daugiabučių namų, kuriose nėra šilumos punkto arba įrengtas seno tipo šilumos punktas, kuris negali reguliuoti suvartojamos šilumos pagal lauko oro temperatūrą, butų ir kitų patalpų savininkams ir taikoma tik tinkamoms projekto išlaidoms, kaip tai apibrėžta Klimato kaitos programos priemonės „Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas („mažoji renovacija“) tvarkos aprašo IV skyriuje.
 
Pareiškėjai, siekiantys gauti paramą, prieš pateikiant dokumentus dėl dalyvavimo „mažojoje renovacijoje“ į Aplinkos projektų valdymo agentūrą, turės kreiptis į savivaldybę ir pateikti šiuos dokumentus:
 • nustatytos formos prašymą;
 • daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolą, kuriuo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pritaria daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui (toliau – Modernizavimas). Sprendimas priimamas vardiniu balsavimu, jame turi būti nurodytas pareiškėjo atstovas, Modernizavimu įgyvendinamos priemonės, investicijų suma, paramos gavėjų įsipareigojimas dėl daugiabučio namo gyventojų finansavimo užtikrinimo, sprendimas kreiptis į savivaldybę dėl šildymo sistemos modernizavimo rangos darbų sąmatos dalies, kurios nefinansuoja Aplinkos projektų valdymo agentūra, finansavimo;
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus nustatytos formos pavedimo sutartį (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų protokoliniu sprendimu Modernizavimui įgyvendinti pavedama ne daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui);
 • investicijų Modernizavimui įgyvendinti pagrindimą pagal įkainius, skelbiamus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros interneto svetainėje www.apva.lt, arba statinių statybos skaičiuojamąją kainą.
Paraiškas nagrinės specialiai sudaryta komisija. Priėmus teigiamą sprendimą dėl finansavimo skyrimo, pareiškėjui bus išduotas garantinis raštas, kurį jis pateiks Aplinkos projektų valdymo agentūrai, kaip daugiabučio namo gyventojų finansavimo užtikrinimą įrodantį dokumentą.
Plačiau apie paramos skyrimo tvarką skaitykite Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos apraše (patvirtintas 2017 m. balandžio 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-187). Aprašą galima rasti Savivaldybės interneto tinklalapyje www.vrsa.lt.
Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos arba Jūsų namą administruojančios įmonės (UAB „Nemenčinės komunalininkas“, UAB „Nemėžio komunalininkas“, UAB „Verkių būstas“) atstovus, kurie Jums suteiks konsultaciją bei padės paruošti reikiamus dokumentus:
 

Juridinio asmens pavadinimas

Atstovo pareigos

Atstovo vardas ir pavardė

Atstovo kontaktai

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė

Irena Mackel

Tel. (8 5) 240 1564, el. p. irena.mackel@vrsa.lt

Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas

Kšyštof Švaikovski

Tel. (8 5) 273 0285, el. p. ksystof.svaikovski@vrsa.lt

UAB „Nemenčinės komunalininkas“

Direktoriaus pavaduotojas daugiabučiams namams modernizuoti

Gžeslav Stasevič

Tel. +370 655 04465, el. p. g.stasevic@nemenkom.lt

Daugiabučių namų administratorius

Anatolijus Starenko

Tel. +370 685 27661 el. p. inspektorius@nemenkom.lt

UAB „Nemėžio komunalininkas“

Direktoriaus pavaduotojas

Vladislav Michalkevič

Tel. +370 658 86763, el. p. v.michalkevic@nkom.lt

Daugiabučių namų administratorė

Kristina Petuchova

Tel. +370 618 46506, el. p. kristina@nkom.lt

UAB „Verkių būstas“

Technikos direktorius

Laimonas Lapinskas

Tel. +370 613 83448, el. p. laimonas@verkiubustas.com

 

***  

 

JUODŠILIŲ K., A. MICKEVIČIAUS G. GYVENTOJŲ DĖMESIUI

Informuojame, kad 2022 m. gegužės 27 d. nuo 9 val. iki 14 val. dėl vandentiekio remonto darbų Juodšilių k., A. Mickevičiaus g. yra galimi vandens tiekimo sutrikimai. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

 

*** 
 
 
PAGIRIŲ IR VAIDOTŲ K. GYVENTOJŲ DĖMESIUI
 
 Informuojame, kad š. m. gegužės 19-20 d. Pagirių k. Vokės, Pagirių, Rožių, Naujoji, Lauko, Durpių g. ir Vaidotų k. Rėvos g. dėl vandentiekio avarijos bus nutrauktas geriamojo vandens tiekimas. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

 

2022 04 22 KALVIŠKIŲ K. GYVENTOJŲ DĖMESIUI

 

Informuojame, kad š. m. balandžio 22 d. Kalviškių k. dėl vandentiekio avarijos iki 14:00 val. bus nutrauktas geriamojo vandens tiekimas. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

 

 

 2022 01 31 GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

Pastaruoju metu UAB „Nemėžio komunalininkas“ gauna daug skambučių dėl gautų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą informacinių pranešimų ir dėl nevalytų kelių.

Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad informacija apie mokėjimo pranešimus teikia vietos seniūnija, kontaktus rasite čia, arba Vilniaus r. sav. administracijos Vietinio ūkio skyrius, tel. (8 5) 240 1412, (8 5) 2755073, (8 5) 240 0666 arba el. p. rinkliava@vrsa.lt .

UAB „Nemėžio komunalininkas“ teikia informaciją tik atliekų surinkimo, konteinerių pastatymo klausimais, tel. nr. 8 674 94307.

 Už vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą Vilniaus rajone atsakingos seniūnijos, kontaktus rasite čia.  Dėl pagrindinių, valstybinės reikšmės kelių (barstymas, valymas, kliūtys ir pan.) kreipkitės į AB „Kelių priežiūra“ Eismo informavimo centrą bendruoju tel. 1871.

 Dėkojame už Jūsų supratingumą.

 

Gyventojų dėmesiui!

Vadovaujantis  2021 m. spalio 14 d. UAB „Nemėžio komunalininkas“ valdybos posėdžio protokolo Nr. 8/2021 nutartimi nuo 2021 m. lapkričio 1 d. keičiasi nuotekų išvežimo asenizacinėmis mašinomis paslaugos teikimo tarifai:

3 kub.m. – 33,00 Eur/reisas
4 kub.m. – 44,00 Eur/reisas
6 kub.m. – 60,00 Eur/reisas
9 kub. m. – 81,00 Eur/reisas
 

 2021-09-28 KETURIASDEŠIMT TOTORIŲ KAIMO GYVENTOJŲ DĖMESIUI !

 Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 28 d. nuo 09:00 val. iki 15:00 val. dėl planuojamų vandens tinklų remonto darbų bus laikinai nutrauktas geriamojo vandens tiekimas.

Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

Telefonas pasiteirauti: 8 656 26445

Kvietimas teikti paraiškas Savivaldybės paramai, remontuojant daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus.   Daugiau

 Marijampolio k. gyventojų dėmesiui

Informuojame, kad 2021 m. vasario 22 d. nuo 09:00 val. iki 13:00 val. dėl planuojamų vandentvarkos objektų remonto darbų bus laikinai nutrauktas geriamojo vandens tiekimas.
Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.
Telefonas pasiteirauti: 861258159

 Kalvelių k. gyventojų dėmesiui

2020 m. liepos 16 d., 17 d., 20 d. ir 21 d. dėl vandentiekio perjungimo darbų Kalvelių k. nuo 8 val 16 val. yra galimi vandens tiekimo sutrikimai. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

 

Skaidiškių k. gyventojų dėmesiui

2020 m. liepos 16 d. dėl vandentiekio remonto darbų Skaidiškių k. nuo 9 val 16 val. bus laikinai nutrauktas vandens tiekimas. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

 

Medininkų k. gyventojų dėmesiui

2020 m. birželio 4 d. dėl vandentiekio remonto darbų Medininkų k. nuo 9 val 16 val. bus laikinai nutrauktas vandens tiekimas. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

 

 

 

Gyventojų dėmesiui,

       Vadovaujantis 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ siekiant klientus, darbuotojus ir jų artimuosius apsaugoti nuo viruso plitimo, rekomenduojame mokesčius už UAB „Nemėžio komunalininkas“ teikiamas paslaugas mokėti el. būdu, t.y. savitarnos svetainėse „IGNITIS“ (buvusi „Mano Gilė”) arba „VIENA SĄSKAITA“, arba per elektroninę bankininkystę.

         Taip pat raginame pateikti prašymą dėl mokomųjų pranešimų gavimo el. paštu. Prašyme nurodykite tikslų adresą, knygelės numerį, vardą, pavardę ir el.pašto adresą. Prašymą prašome pateikti el.paštu info@nkom.lt.

UAB “Nemėžio komunalininkas“

 

Rudaminos turgavietės prekiautojų ir pirkėjų dėmėsiui!

Vadovaujantis 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 30 d. sustabdoma Rudaminos turgavietės veikla.

UAB „Nemėžio komunalininkas“
Išsamesnė informacija telefonu - 8 687 25451

Rudaminos pirties lankytojų dėmėsiui!

 Vadovaujantis 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 30 d. sustabdoma Rudaminos pirties veikla.

UAB „Nemėžio komunalininkas“
Išsamesnė informacija telefonu - 8 682 13607

 

 

Grigaičių k. gyventojų dėmesiui

2019 m. gruodžio 05 d. dėl vandentiekio remonto darbų Grigaičių k. nuo 15 iki 18 val. bus laikinai nutrauktas vandens tiekimas. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

 

 Nemėžio k. Stadiono, V.Sirokomlės, Mokyklos, Geležinkelio ir Kooperatyvo, Kelininkų gatvių gyventojų dėmesiui

2019 m. spalio 23 d. dėl vandentiekio remonto darbų V.Sirokomlės g. Nemėžio k. nuo 9 iki 16 val. bus laikinai nutrauktas vandens tiekimas. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

 

Vėliučionių k. gyventojų dėmesiui

2019 m. spalio 22 d. dėl vandentiekio remonto darbų vėliučionių k. nuo 8 iki 16 val. bus laikinai nutrauktas vandens tiekimas. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

 

Grigaičių k. gyventojų dėmesiui

2019 m. spalio 18 d. dėl vandentiekio remonto darbų Grigaičių k. nuo 8 iki 15 val. bus laikinai nutrauktas vandens tiekimas. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

 

Nemėžio k. Stadiono, V.Sirokomlės, Mokyklos, Geležinkelio ir Kooperatyvo, Kelininkų gatvių gyventojų dėmesiui

2019 m. rugsėjo 23 d. dėl vandentiekio remonto darbų V.Sirokomlės g. Nemėžio k. nuo 9 iki 16 val. bus laikinai nutrauktas vandens tiekimas. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

 

Vėliučionių k. Liepų al. 33, 41, 43 daugiabučių namų gyventojų dėmesiui

2019 m. rugpjūčio 27 d. dėl vandentiekio remonto darbų Vėliučionių k. nuo 8 iki 16 val. bus laikinai nutrauktas vandens tiekimas.

Atsiprašome už sukeltus nepatogumus

 

 

Grigaičių k. gyventojų dėmesiui

2019 m. rugpjūčio 09 d. dėl vandentiekio remonto darbų Grigaičių k. nuo 9 iki 11 val. bus laikinai nutrauktas vandens tiekimas. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus

 

Nemėžio k. Stadiono, V.Sirokomlės, Mokyklos, Baltarusių, Geležinkelio ir Kooperatyvo gatvių gyventojų dėmesiui

2019 m. liepos 22 d. dėl vandentiekio remonto darbų V.Sirokomlės g. Nemėžio k. nuo 8 iki 16 val. bus laikinai nutrauktas vandens tiekimas. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

 

Įsigalioja naujas vidutinis suvartojamas geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui

Informuojame, kad nuo 2017 m. vasario 1 d. vadovaujantis LR Vyriausybės 2015-09-10 nutarimo
Nr.989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo patvirtintu atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu, visoje UAB „Nemėžio komunalininkas“ aptarnaujamoje teritorijoje vartotojams, kuriems nėra įrengti atsiskaitomieji geriamojo vandens ir (ar)nuotekų apskaitos prietaisai, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis bus skaičiuojamas taikant apskaičiuotą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui per mėnesį.
Vidutinis aptarnaujamoje teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekis per mėnesį yra 1,96 m³/gyventojui. 2016 metais vidutinis aptarnaujamoje teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekis per mėnesį suderė 2,03 m³/gyventojui

 

PRANEŠIMAS APIE UAB „NEMĖŽIO KOMUNALININKAS” GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ PASIKEITIMĄ

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. O3-102 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“, nustatė naujas geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazines kainas, kurios įsigalios nuo 2016 m. gegužės 1 d. Plačiau...

 

Skaidiškių, Marijampolio ir Rukainių gyvenvietėse renovuojama ir plėčiama Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra. (Skaityti plačiau...)

 

Kviečiame teikti paraiškas Savivaldybės paramai, remontuojant daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus

 

Vilniaus rajono savivaldybė kviečia nuo 2021 m. kovo 8 d.  iki 2021 m. birželio 30 d. teikti paraiškas daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstrukcijos ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimui gauti. Primename, kad 2017 m. balandžio 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės Taryba patvirtino Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašą, kuris reglamentuoja skiriamą iš Savivaldybės biudžeto lėšų paramą daugiabučių namų butų savininkams remontuojant bendrojo naudojimo objektus, pvz.: stogą, pamatus, statinio inžinerines sistemas (šildymo, vandentiekio), laiptines ir t. t. Paraiškos priimamos Savivaldybės interesantų aptarnavimo langelyje arba siunčiamos paštu Vilniaus rajono savivaldybės administracijai. Pareiškėjas bus informuotas apie jo prašymo įtraukimą į bendrą eilę.

Pažymėtina, kad darbai atliekami daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bei Savivaldybės lėšomis. Finansavimo prioritetas teikiamas avarinės būklės objektams. Pateiktas paraiškas nagrinės ir savo išvadas dėl finansavimo skyrimo pateiks specialiai sudaryta Komisija.

Savivaldybės finansuojama dalis:

 • 70 procentų daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, pripažintų avarinės būklės, remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo darbų vertės, įskaitant darbų techninę priežiūrą, bet ne daugiau kaip 20 000 Eur vienam namui;
 • 50 procentų daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo darbų vertės, bet ne daugiau kaip 20 000 Eur vienam namui;
 • 70 procentų daugiabučio namo šildymo sistemos modernizavimui;
 • papildomai 30 procentų daugiabučio namo, dalyvaujančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, šildymo sistemai modernizuoti.

Siekiantys gauti paramą pareiškėjai turės pateikti šiuos dokumentus:

 • nustatytos formos prašymą;
 • dokumentus, patvirtinančius atstovo teisę atstovauti pareiškėjui;
 • prašomų finansuoti darbų ir paslaugų sąmatas, statybos leidimą (jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas), ekspertizę dėl statinio (statinio dalies) avarinės būklės nustatymo (avarinės būklės objektams), namo techninės priežiūros apžiūros aktą;
 • namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolą su sprendimu dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ar atnaujinimo;
 • nuosavų lėšų turėjimo patvirtinimą (bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pažymą arba banko sąskaitos išrašą).

Plačiau apie paramos skyrimo tvarką, atvejus ir sąlygas skaitykite Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos apraše (patvirtintas 2017 m. balandžio 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-187). Aprašą galima rasti Savivaldybės interneto tinklalapyje www.vrsa.lt. Kilus klausimų, prašome kreiptis į Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistę Ireną Mackel, tel. (8 5) 240 1564, el.paštas irena.mackel@vrsa.lt.